ACTIEVOORWAARDEN

Algemeen
1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie ‘Your Golden Trophy’ in samenwerking met Sharon Doorson en 8Ball Music.
2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de nieuwe single ‘Golden Trophy’ van Sharon Doorson.
3. Sharon Doorson handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode.

Actie & Deelname
4. De Actie ‘Your Golden Trophy’ begint in de periode van 20 maart 2017 tot en met 1 mei 2017. De deelnemer kan via de tijdens de Actieperiode gecommuniceerde kanalen, waaronder alle Social Media kanalen van Sharon Doorson en de website www.sharondoorsonworld.com/goldentrophy, zijn gegevens achterlaten om vervolgens direct kans te maken op 1 gratis toegangsticket van een concert van Sharon Doorson. Deze actie geldt uitsluitend voor de eerste 250 deelnemers op volgorde van aanmelding.
5. Deelname aan de Actie is gratis.
6. Deelname aan de Actie is mogelijk voor alle leeftijden.
7. De looptijd van de Actie is van 20 maart 2017 tot en met 1 mei 2017.
8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen.
9. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:
Het vinden of krijgen van de ‘Golden Trophy’ en om kans te maken om als een van de eerste 250 aanmeldingen 1 gratis toegangsticket te krijgen voor een concert van Sharon Doorson.
10. Ten aanzien van de prijs waarover ‘Your Golden Trophy’ moet worden afgedragen, gelden de volgende
regels:
- Enkel de eerste 250 aanmeldingen krijgen gratis toegang tot een concert van Sharon Doorson. Dit gebeurt op volgorde van aanmelding.
- Pay it forward: Geef de ‘Golden Trophy’ door aan iemand anders om zo het gevoel voort te zetten en ook weer kans te maken op een ticket.
11. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van hints via de Social Media kanalen en website van Sharon Doorson.
12. De winnaars ontvangen bericht via een email.
13. De uitslagen zijn vanaf 15 mei 2017 bekend. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
14. De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat Sharon Doorson is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam en woonplaats van prijswinnaars en de plek waar de ‘Golden Trophy’ is gevonden en/of doorgegeven.
15. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien Sharon Doorson niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer alleen een telefoonnummer heeft opgegeven en telefonisch niet bereikbaar is, vervalt het recht op de prijs eveneens. In beide gevallen behoudt Sharon Doorson zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels volgorde tot aanmelding tot winnaar aan te wijzen.
16. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
17. Sharon Doorson is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de disclaimer, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
18. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
19. Winnaars ontvangen 5 dagen na bekendmaking bericht om verder invulling van de prijs te bespreken. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
20. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
21. Sharon Doorson kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door Sharon Doorson worden gebruikt voor publiciteits- en werving doeleinden.

Privacy
22. Op de Actie is het Privacy Statement van Sharon Doorson van toepassing zoals gepubliceerd op www.sharondoorsonworld.com

Aansprakelijkheid
23. Sharon Doorson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van Sharon Doorson zelf.
24. Sharon Doorson heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen.
25. Sharon Doorson garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen om aan de Actie deel te kunnen nemen.
26. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt Sharon Doorson uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
27. Sharon Doorson aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Sharon Doorson in het leven roepen.
28. Sharon Doorson is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
29. Indien Sharon Doorson aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is Sharon Doorson uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de door Sharon Doorson toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Sharon Doorson zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
30. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de partners, sponsoren en medewerkers van Sharon Doorson die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht
31. Sharon Doorson behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Sharon Doorson zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie
32. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan Sharon Doorson. Het is zonder schriftelijke toestemming van Sharon Doorson niet toegestaan de software, de internet(Actie- )website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Toepasselijk recht
33. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.